Regulamin

Regulamin benefeed.pl ważne od 1.1.2022

1. Zakres obowiązywania

Niniejsze warunki handlowe obowiązują w odniesieniu do zakupu towarów w sklepie internetowym benefeed.pl, który prowadzi spółka AQUAMID s.r.o.. Kratka 1221/2, 69301 Hustopece, Czech Republic, IC:26250055, VAT: CZ26250055  (dalej tylko „Sprzedający”). Warunki bliżej określają i precyzują prawa i obowiązki sprzedającego (sprzedający) i kupującego (klient).

2. Akceptacja warunków handlowych

Korzystając ze sklepu internetowego benefeed.pl i kupując za pośrednictwem sklepu internetowego benefeed.pl, akceptują Państwo nasz regulamin zakupów i reklamacji – warunki handlowe. Prowadzący sklep internetowy benefeed.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków handlowych. Po jakiejkolwiek takiej zmianie prowadzący opublikuje zmienione warunki handlowe na tej stronie i tym samym poinformuje o tej zmianie użytkownika/klienta. Opublikowane w ten sposób warunki handlowe są uważane za ważne i zastępują warunki handlowe obowiązujące przed datą zmiany. Korzystając ze sklepu internetowego benefeed.pl i kupując za pośrednictwem sklepu internetowego benefeed.pl, akceptują Państwo prawo prowadzącego do zmiany warunków handlowych oraz sposób informowania klienta o zmianie.

3. Zamawianie towaru

Mogą Państwo wykorzystać jeden z niżej podanych sposobów zamawiania towaru:

  1. poprzez zamówienie złożone na tej stronie za pośrednictwem
  2. e-maila wysłanego bezpośrednio na nasz adres e-mail można zamówić tylko towar niepodany w ofercie na tej stronie.W tym przypadku wyślemy do Państwa e-mailem Potwierdzenie Państwa zapotrzebowania i poprosimy o jego zwrotne potwierdzenie.

Wszelkie złożone zamówienia są wiążące. Składając zamówienie, kupujący stwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi oraz z regulaminem reklamacji i że go akceptuje. Zamówienie jest ofertą umowy kupna. Umowa kupna powstaje w momencie odebrania zamówionego towaru przez kupującego. Składając zamówienie, kupujący wyraża zgodę sprzedającemu na gromadzenie i archiwizowanie danych osobowych o kupującym i jego zakupach. Do czasu zapłacenia całej ceny kupna towar pozostaje majątkiem sprzedającego. Data ważności jest podana na każdym towarze i obowiązuje pod warunkiem przepisowego przechowywania, którego zasady również są podane na towarze. W przypadku niektórych zamówień wymagamy zaliczki lub płatności z góry. Najczęściej chodzi o zamówienia towaru produkowanego na zlecenie.Wyjątkowo może się zdarzyć, że zamówiony przez Państwa towar będzie aktualnie wyprzedany. W takiej sytuacji zostanie Państwu dostarczony dodatkowo na nasz koszt.

4. Anulacja zamówienia

Storno / anulowanie zamówienia przez klienta:

Zamówienie można odwołać / anulować e-mailem do chwili, zanim e-mailem dotrze do Państwa jego potwierdzenie. Późniejsze anulowanie zamówienia jest możliwe tylko na podstawie wzajemnego porozumienia sprzedającego z kupującym, które musi mieć formę pisemną (e-mail). Jeśli nie dojdzie do porozumienia, kupujący ma obowiązek zapłacić karę umowną (opłatę za rezygnację) w pełnej wysokości zamówienia, które anulował.

Storno / anulowanie zamówienia przez sprzedającego:

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w następujących przypadkach:

  • Dane wprowadzone przy zamówieniu są niepełne lub budzą wątpliwości co do faktycznego zamiaru klienta zamówienia towaru. Informację o tej odmowie wyślemy na adres e-mail klienta.
  • Towaru już się nie produkuje lub nie dostarcza. W takim przypadku zostanie dostarczony towar, który zastępuje zamówiony towar.
  • Na stronie naszego sklepu będzie podana nieprawidłowa cena towaru. Mimo naszych starań o jak najmniejszą liczbę błędów może się zdarzyć, że przy zamówionym przez Państwa towarze zostanie podana błędna cena. O tym fakcie zostaną Państwo bezzwłocznie poinformowani przed dostawą towaru i w przypadku niezaakceptowania nowej ceny Państwa zamówienie zostanie anulowane. W przypadku, gdy zapłacili już Państwo cenę kupna, kwota ta zostanie odesłana z powrotem na Państwa rachunek.
  • zamawiający nie zapłacił w terminie 4 dni od złożenia zamówienia za towar lub nie wpłacił zaliczki. W takim przypadku sprzedający ma prawo do naliczenia kary w wysokości 10% wartości zamówienia, które sprzedający zarezerwował dla zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej

5. Doręczenie towaru

Kupujący wybiera sposób doręczenia, zaznaczając wybór w ofercie umowy kupna przed wysłaniem zamówienia. Można także uzgodnić indywidualne doręczenie towaru. W przypadku doręczenia przez stronę trzecią odbiorca wyraża zgodę na przekazanie danych koniecznych do doręczenia przewoźnikowi. Chodzi przede wszystkim o adres doręczenia.

6. Terminy dostawy

Z reguły towar jest wysyłany w dniu zamówienia, najpóźniej w następnym dniu roboczym w zależności od czasu doręczenia zamówienia. W wyjątkowych przypadkach, jak np. wstrzymanie produkcji, zwłoka w transporcie lub przyjęciu towaru do magazynu itp. towar może być wysłany później. W zakończeniu zamówienia mogą Państwo wprowadzić datę, kiedy życzą sobie Państwo doręczenia towaru, a my ze swojej strony będziemy się starać spełnić Państwa życzenie.

7. Płatność za towar

Zapłata za towar jest realizowana indywidualnie dla każdego kupującego. Kupujący przed wysłaniem zamówienia wybiera formę płatności według zaoferowanych możliwości. Przy każdej z form płatności zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. Obowiązujące ceny są przez Państwa potwierdzane w momencie potwierdzenia zamówienia. Można także uzgodnić indywidualne warunki płatności.

8. Termin zwrotu towaru

Jeśli kupują Państwo towar jako osoba prywatna, mają Państwo zgodnie z prawem możliwość odstąpienia od umowy do czasu określonego w odpowiednich ustawach EU. Jeśli zdecydują się Państwo na to, należy skontaktować się z nami na piśmie (e-mail) i poinformować, że chcą Państwo odstąpić od umowy kupna, podając przy tym numer faktury (dokumentu podatkowego), datę zakupu i numer Państwa rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy. Towar odsyłają Państwo wraz z oryginałem dokumentu kupna na adres, z jakiego towar był do Państwa wysłany. Towar musi być kompletny, wraz z akcesoriami i w stanie, w jakim odebrali go Państwo przy dostawie, tzn. nie może być rozpakowany ani używany czy w inny sposób pozbawiony wartości. Prosimy nie wysyłać towaru za pobraniem, nie zostałby odebrany. Zalecamy ubezpieczenie wysyłanego przez Państwa towaru..

9. Reklamacje szkód powstałych podczas transportu

Podczas odbierania przesyłki kupujący ma obowiązek skontrolować stan przesyłki, zwłaszcza nienaruszenie taśm klejących z logo BENEFEED, uszkodzenia pudełka itp. i odmówić odebrania niepełnej lub uszkodzonej przesyłki. W sprawie niepełnej lub uszkodzonej przesyłki trzeba od razu z przewoźnikiem spisać protokół szkody i wysłać go do 24 godzin pocztą lub e-mailem do sprzedającego. W przypadku odebrania przesyłki od przewoźnika kupujący nie ma prawa do reklamacji uszkodzonej przesyłki wobec sprzedającego.

10. Reklamacja wad dostarczonego wyrobu

Kupujący ma obowiązek obejrzeć towar bezpośrednio przy jego odbiorze / rozpakowaniu, w każdym przypadku przed jego pierwszym użyciem, najpóźniej jednak do 3 dni od odebrania towaru. Jeśli zostanie stwierdzone jakiekolwiek uszkodzenie – zwłaszcza uszkodzenie mechaniczne, o stwierdzonych wadach kupujący informuje sprzedającego na piśmie. Późniejsza reklamacja uszkodzenia wyrobu lub niekompletności dostawy nie zostanie uznana. Reklamacja dotyczy usterek spowodowanych wadą materiału, ewentualnie wadą produkcyjną.

Prosimy o zgłoszenie nam reklamacji najpierw e-mailem. Sprzedający zdecyduje, czy reklamowany towar trzeba będzie doręczyć sprzedającemu, czy rozpatrzy reklamację w inny sposób. Jeśli trzeba będzie odesłać towar do sprzedającego, wysyłają Państwo reklamowany towar na adres, z jakiego towar był dostarczony. Zalecamy ubezpieczyć wysyłany reklamowany towar na ewentualność utraty. Należy zawsze zapewnić odpowiednie opakowanie, aby w ten sposób zapobiec dalszemu uszkodzeniu podczas transportu.

Jeśli Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, mogą Państwo zażądać pokrycia kosztów poniesionych na transport towaru do sprzedającego, najwyżej jednak do kwoty 50,- PLN. W celu uzyskania pokrycia tych kosztów należy wysłać wraz z towarem fotokopię listu przewozowego, na którym powinna być widoczna zapłacona cena. Jeśli dokument nie będzie dołączony, przyjmuje się, że kupujący nie wymaga do sprzedającego zapłacenia kosztów transportu. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona, towar odeślemy do Państwa na Państwa koszt.

Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni i zaczyna biec z dniem zgłoszenia reklamacji.

Reklamowany towar musi być czysty. Do reklamacji towaru konieczne jest przedłożenie kopii faktury, ewent. innego dokumentu potwierdzającego dostarczenie i zapłacenie towaru, którego wady są reklamowane. Przesyłka musi również zawierać pisemny opis reklamowanej wady z podpisem klienta. Najpóźniej do pięciu dni roboczych od zgłoszenia reklamacji poinformujemy Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Za dzień zgłoszenia reklamacji uważa się dzień odebrania reklamowanego towaru przez dostawcę z rąk przewoźnika wraz z potrzebnymi dokumentami. Jeśli wraz z towarem nie zostaną przekazane wymagane dokumenty, za dzień zgłoszenia reklamacji uważa się dzień, gdy sprzedający otrzymał ostatni z wymienionych wyżej dokumentów. Termin na rozpatrzenie reklamacji zaczyna biec z dniem zgłoszenia reklamacji.